عشق تویی کمی زیباترزیبا تویی کمی دلرُباتردلرُبا تویی کمی مهربان‌ترمهربان تویی کمی زندگی‌ بخش‌ترزندگی تویی کمی پُرشورترعاشق منم!گُل تویی کمی‌ خوش بوتررنگین‌کمان تویی کمی خوش‌ رنگ‌ترو شعر تویی کمی عاشقانه‌ترهمه‌ چیز توییو دنیا برایم آغوش توستتنها کمی بزرگ‌تر بُرشِ شعری از کتاب:نامه‌های سوخته