من تمامِ زنان را روزی مُلاقات کردممن به تمامِ زنان شبی اندیشیدموقتی او را برای اولین‌بار دیدم بُرشِ شعری از کتاب:یک‌ اتفاق ساده